De Website wordt aangeboden door iDROPS vzw, opgenomen onder de Belgische wetgeving op het geregistreerde adres Klokstraat 29, 9050 Gentbrugge, België, geregistreerd in de Kruispuntbank van Ondernemingen van België onder het nummer RPM BE 0829.134.026 (“house4refugees.be”).

House4refugees is gebaseerd op W4P, een opensource crowsourcingplatform ontworpen om sociale nutsprojecten die op zoek zijn naar funding (donatie- of beloningsgebaseerd), vrijwilligers, coaching of materiaal (“Sociale NutsProjecten” of “SNP’s”) en voor mensen en organisaties die op zoek zijn naar dergelijke SNP’s om te ondersteunen (de “Bijdragers”). SNP’s kunnen giften aanbieden in de vorm van tastbare, of niet-tastbare, goederen en diensten aan de Bijdragers (“Rewards”).

Campagnes van SNP’s kunnen opgestart worden door lokale overheden, vzw’s en fondsen of innovatieve burgers, die fondsen, vrijwilligers, coaching, materialen of iets anders via crowdsourcing zoeken. De volgende algemene voorwaarden (“Algemene Voorwaarden”) gelden voor het gebruik van de website van iDROPS vzw (de “Website”) en alle andere geassocieerde diensten (“Diensten”). Door het gebruiken van deze dienst, gaan de Gebruikers akkoord met de Algemene Voorwaarden, alle toepasbare wetten en alle bijbehorende diensten, het Privacybeleid en alle voorwaarden en polissen.

1.WETTELIJKE TERMEN EN DEFINITIES

In toevoeging van alle andere termen die in deze Algemene Voorwaarden gedefinieerd worden en tenzij de context het anders toelaat, zullen de termen, in het licht van de betekenis van deze Algemene Voorwaarden (de inleiding inbegrepen) hierna opgelijst de volgende mening hebben:

“Campagnes” zijn de fondswervende campagnes die bijdragen zoeken van de Bijdragers en zullen gestart worden via house4refugees.be voor een voorbepaald termijn met als doel genoeg fondsen (donatie- of beloningsgebaseerd), vrijwilligers, coaching en materiaal te vinden om een bepaald project te realiseren.

“Bijdragen” zijn fondsen, vrijwilligers, coaching, materialen of anders die worden bijgedragen door de Bijdragers.

“Bijdragers” zijn mensen, organisaties of bedrijven die bijdragen tot de Campagnes via crowdfunding en/of crowdsourcing.

“Beloningen” zijn tastbare, en niet-tastbare, goederen en diensten die de SNO’s voordragen in hun crowdsourcingcampagnes.

“Privacybeleid” is het Privacybeleid dat goedgekeurd is door house4refugees.be en wordt herzien van tijd tot tijd.

“Sociale NutsProjecten” of “SNP’s” zijn de opzichzelfstaande sociale nutsprojecten die op zoek zijn naar funding (donatie- of beloningsgebaseerd), vrijwilligers, coaching of materiaal en worden gehost op het crowdsourcingplatform van house4refugees.be.

“Gebruikers” zijn alle personen of organisaties die gebruik maken van de Websites, inclusief maar niet beperkt tot de Bijdragers.

2. GEBRUIKERS

2.1 Algemeen

house4refugees.be is een innovatief crowdsourcingplatform ontworpen om opzichzelfstaande sociale nutsprojecten die op zoek zijn naar fondsen (donatie- of beloningsgebaseerd), vrijwilligers, coaching en materiaal, en voor mensen en organisaties die op zoek zijn om bij te dragen aan zulke SNP’s-campagnes. Het is de beslissing van de Gebruiker en zijn of haar eigen verantwoordelijkheid als hij/zij een bepaald SNP’s willen volgen en/of steunen met een (financiële) bijdrage. Het is de Gebruiker niet toegestaan de Website te gebruiken als de Gebruikers voorheen al geschorst waren van de Diensten (als SNP of als Bijdrager) voor eender welke reden, tot de tijd er een formele toelating wordt gegeven om het gebruik van de Diensten te hervatten. iDROPS vzw behoudt zich het recht (op eender wel tijdstip, voor eender welke reden, zonder aansprakelijkheid) om het gebruikt van house4refugees.be te weigeren en om eender welke campagne te stoppen, annuleren, pauzeren of verwijderen.

2.2 Gebruikers

Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen kunnen zich registeren met een eigen house4refugees.be-account op house4refugees.be en op die manier een project volgen en/of steunen:

· wanneer de Gebruiker een natuurlijk persoon is, moet ze een officieel adres in een lidstaat van de Europese Unie hebben en tenminste 18 jaar oud zijn. De Gebruikers zijn niet toegelaten de Website of Diensten te gebruikers als de Gebruikers jonger dan 18 jaar zijn.

· wanneer de Gebruiker een rechtspersoon is, moet zijn hoofdzetel zich bevinden in een lidstaat van de Europese Unie. Als Gebruikers handelen in de naam van een rechtspersoon, garanderen de Gebruikers dat zij het recht hebben om te te handelen in naam van die rechtspersoon.

2.3 Account

De Gebruikers registreren zich met hun eigen account, volgens de richtlijnen op house4refugees.be. Bij het registreren bevestigt de Gebruiker dat zijn handelen uit hun eigen naam. De Gebruikers kunnen op eender welk moment hun account stopzetten via een geschreven aanvraag gericht naar iDROPS vzw per mail aan bart.cornille@idrops.be of per brief naar het adres hierboven, met een kopie van hun identiteitskaart in bijlage en ‘house4refugees.be – stopzetten account’ vermeldend. iDROPS vzw zal de account stopzetten binnen de dertig (30) dagen. De Gebruikers zijn ervoor verantwoordelijk dat de gegevens die zijn doorgeven aan house4refugees.be correct en compleet zijn (identiteit, adres, e-mailadres, accountnummer,…). Elke Gebruikers gaat er mee akkoord om iDROPS vzw in te lichten bij eender welke aanpassing van hun doorgegeven gegevens. In het geval van twijfel of misbruik, kan iDROPS vzw de Gebruiker weigeren, tijdelijk of permanent, de community service te gebruiken door hun account te verwijderen.

2.4 Gegevens en wachtwoord van de Gebruiker

De Gebruiker gaat er mee akkoord hun logingegevens en wachtwoord van hun account niet publiek te maken en geen derde partijen toegang te geven tot house4refugees.be via hun account. De Gebruikers blijven verantwoordelijk in het geval dat derde partijen hun account gebruiken tot ze iDROPS vzw daarvan op de hoogte stellen via schrijven. iDROPS vzw is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van onwettelijk gebruik van een Gebruikers gegevens of wachtwoord. iDROPS vzw zal enkel de gegevens van een Gebruikers doorgeven aan de SNP van wie de Gebruiker die wilt volgend en/of ondersteunen.

2.5 Stopzetten van Gebruik in geval van tegenwerking

iDROPS vzw behoudt zichzelf het recht om Campagnes te verwijderen en/of de account van de Gebruikers in kwestie in het geval van het niet naleven van de communityrichtlijnen en/of deze Algemene Voorwaarden, zoals beschreven hieronder:

· de Gebruikers zijn ten alle tijden eerlijk en transparant. Incorrecte, onnauwkeurige of misleidende informatie mag niet gegeven worden;

· de Gebruikers zullen niet kwetsend, misbruikend, racistisch of ethisch incorrect, seksueel expliciet, eerrovend zijn, inbreuk plegen op auteursrecht of het recht op privacy;

· de Gebruikers gaan akkoord om geen openlijk beschikbare bestanden, gegevens en/of materiaal aan te maken (uploaden) op house4refugees.be dat virussen, Trojan horses, worms, bots of andere software dat schadelijk is voor house4refugees.be of ervoor kan zorgen dat house4refugees.be onbruikbaar of onbereikbaar wordt of house4refugees.be kan veranderen of verwijderen;

· het is de eigen keuze van de Gebruiker om al dan niet persoonlijke informatie vrij te geven over zichzelf of hun bedrijf. Elke post of elk antwoord dat het adres, e-mailadres, telefoonnummer of andere contactinformatie van een andere Gebruiker bevat, kan verwijderd worden op eender welk moment.

· elke Gebruiker moet ten alle tijden de auteursrechten van anderen volgen en respecteren, door enkel inhoud of informatie voor te leggen dat zelf geschreven of geproduceerd is, of aan bijgedragen is;

· de Gebruikers zullen geen geweld of haat tegen individuelen of groepen gebaseerd op ras, etnische afkomst, religie, invaliditeit, geslacht, leeftijd, veteraanstatus, seksuele geaardheid, of genderidenteit aanmoedigen en

· de Gebruikers staan garant dat hun inhoud geen kinderpornografie, gevaarlijke of illegale daden (inclusief maar niet beperkt tot geweld, dierenmisbruik of drugsmisbruik), onwettig, obsceen, eerrovend of lasterlijke materiaal, en/of beelden met seksueel expliciete inhoud bevat.

iDROPS vzw behoudt zich het recht eender welke overtreding van deze bepalingen te rapporteren aan eender welke en alle geldende wettelijke autoriteiten, en de Gebruikers kunnen persoonlijk verantwoordelijk worden gehouden voor strafrechterlijke strafmaatregelen toepasbaar op alle inhoud in kwestie (boetes en gevangenisstraf), bovenop eender welke toepasbare burgerlijke schadevergoedingen.

3. ALGEMENE VOORWAARDEN IN VERBAND MET BELONINGSGEBASEERDE CROWDSOURCING

3.1 Bijdrage

Een “bijdrage” is de bijdrage, financieel of anders, die de Bijdrager overmaakt aan een bepaalde SNP op house4refugees.be om een SNP te ondersteunen in het financiële aspect en succes van het project in kwestie. Een Bijdrage kan onder de vorm van fondsen (donatie- of beloningsgebaseerd), vrijwilligers, coaching en materiaal. Een Bijdrager moet aan alle engagementen gemaakt in de Campagne voldoen, zoals productie, kwaliteit en levering van alle Beloningen die de Gebruikers voorgesteld hebben. Een SNP moeten altijd meteen en eerlijk antwoorden op alle aan de SNP gestelde vragen door de Gebruikers, iDROPS vzw en andere betrokken partijen.

3.2 ‘Uiterste best’-verplichting

Vanaf het moment dat de Bijdrager een bijdrage aan een project overmaakt, gaan ze akkoord met de overeenkomst door het aanvaarden van de algemene voorwaarden met de SNP zonder dat iDROPS vzw in die overeenkomst betrokken is. De overeenkomst is ‘uiterste best’ van aard: de SNP gaat ermee akkoord om het SNP verder te zetten met de bijeengebrachte bijdrages en aan de beloofde beloningen te voldoen. De Bijdragers gaan akkoord met het feit dat, hoewel er een overeenkomst aangegaan is met de SNP, ze niet het recht hebben om eender welke wederzijdse beantwoording of anders te eisen van de SNP.

iDROPS vzw is niet verantwoordelijk voor de manier waarop er gebruik wordt gemaakt door de communitydienst die aangeboden is door haar. Bezoeker, Bijdrager, SNP of andere vrijwaren iDROPS vzw en houden haar gevrijwaard van alle klachten door derde partijen neergelegd betreffende bestanden, gegevens en/of materiaal dat iDROPS vzw beschikbaar maakt op house4refugees.be. iDROPS vzw is niet verantwoordelijk voor de relatie tussen de SNP en de Bijdrager en heeft een zeer gelimiteerde controle over de kwaliteit, veiligheid, echtheid, integriteit of juistheid van hoe de SNP en de Bijdrager hun rechten en plichten aanschouwen. iDROPS vzw verzekert dat de samenstelling van house4refugees.be zo precies mogelijk gebeurt. iDROPS vzw is niet verantwoordelijk voor incorrecte of incomplete inhoud. iDROPS vzw belooft incorrecte of incomplete inhoud zo snel mogelijk te verbeteren vanaf het moment dat zij hier melding van ontvangt via bart.cornille@idrops.be. In het geval dat iDROPS vzw verantwoordelijk is door geval van een tekortschieting, is haar verantwoordelijkheid beperkt tot de directe schade die onmiddellijk gelinkt is aan de tekortschieting.

iDROPS vzw kan niet garanderen dat house4refugees.be ten alle tijden beschikbaar is. Mogelijke storingen of onderbrekingen die resulteren in de onmogelijkheid om house4refugees.be te bezoeken en/of gebruiken, geven in geen geval recht op een compensatie. iDROPS vzw is niet verantwoordelijk voor schade die het gevolg is van het niet naar behoren functioneren van house4refugees.be tenzij er bewijs is van enorme achteloosheid vanuit iDROPS vzw. iDROPS vzw mag, zonder voorafgaande waarschuwing en zonder een geldige reden op te geven (tijdelijk) house4refugees.be offline halen, zijn bereikbaarheid beperken en/of (tijdelijk) de communitydienst opschorten zonder dat iDROPS vzw verantwoordelijk is in het geval van een eis om schadevergoeding. iDROPS vzw is niet verantwoordelijk voor directe of indirecte schade die afkomstig is van het gebruik en/of downloaden van bestanden op house4refugees.be. iDROPS vzw mag op house4refugees.be verwijzen naar websites van derde partijen via hyperlinks, banners, buttons,… zonder verantwoordelijk te zijn voor de inhoud en het beleid van die websites.

3.3. Beloningen

Het is SNP’s niet toegelaten om volgende zaken of diensten als Beloning aan te bieden: · drugs, drug parafernalia, of andere gereguleerde stoffen;

· wapens, ammunitie, wapenaccessoires;

· goederen en diensten die een inbreuk vormen op eender welk recht of integriteit van een person of organisatie

· spullen die haat, persoonlijke kwetsures, geweld, schade aanmoedigen, of andere goederen en diensten die niet in overeenstemming zijn met deze Algemene Voorwaarden en alle andere toepasbare wetten en regels.

Het is de algehele verantwoordelijkheid van de Bijdragers om vragen te stellen en de informatie die de SNP’s of Campagnes vrijgeven te verifiëren. Elke bijdrage aan een Campagne wordt gedaan in algehele discretie van de Bijdragers. iDROPS vzw garandeert niet dat fondsen gebruikt worden zoals beloofd door de SNP’s of Campagns, of dat de SNP’s de Beloningen afleveren zoals beloofd. iDROPS vzw kan niet garanderen dat elke Campagne in overeenstemming is met de Algemene Voorwaarden, het beleid en de regels van de Website. De tijdsperiode waarin de Campagne actief is, is vooraf vastgesteld tijdens de creatie van de campagne.

4. BETALINGEN EN VERGOEDINGEN

4.1. Algemeen

Een account op de Website aanmaken is gratis. iDROPS vzw rekent geen kosten aan de Gebruikers aan.

4.2 Bijdragen

house4refugees.be is een crowdsourcingplatform gebaseerd op w4p.be, ontworpen om opzichzelfstaande sociale nutsprojecten die op zoek zijn naar fondsen (donatie- of beloningsgebaseerd), vrijwilligers, coaching of materiaal te hosten.

Financiële bijdragen worden gewoonlijk gemaakt via debet- of kredietkaart, bankoverschrijving, Belfius Direct net of andere betalingen geregeld door derde partijen. iDROPS vzw is niet verantwoordelijk voor de manier waarop Belfius Direct net of andere kredietkaart- of betalingsverwerkingdiensten hun diensten uitvoeren. SNP’s en Bijdragers zijn de enige partijen verantwoordelijk voor de juistheid en gehele tussenschakeling van de bank- en Belfius Direct Net-informatie betreffende de betalingsoplossingen. SNP’s zijn verantwoordelijk voor de correctheid van hun Persoonlijke Informatie, Projectinformatie, Bankidentificatienummers (BIC/SWIFT) en Belfius Direct Net-informatie die ze voorzien. Alle handelingen zijn enkel tussen de Bijdrager en de SNP’s.

4.3 Risico’s

iDROPS vzw wil nogmaals benadrukken dat er een intrinsiek risico aanwezig is bij alle projecteren. Een Campagne kan verloren gaan, nooit gerealiseerd worden, of tastbare, of ontastbare, goederen en diensten voortbrengen die niet overeenstemmen met de gecommuniceerde beschrijvingen van de Beloningen. SNP’s mogen terugbetalingen opzetten naar eigen goeddunken. iDROPS vzw is niet verantwoordelijk om terugbetalingen te doen voor Campagnes die gehouden zijn. SNP’s mogen terugbetalingen opzetten naar eigen goeddunken.

4.4 Betalingsoplossingen van derde partijen

Door het ondersteunen van een project via een kredietkaartbetaling of debetkaartbetaling, accepteren de Bijdragers de gebruiksvoorwaarden van de derdepartijbetalingsaanbieders. Verder gaan de Gebruikers akkoord met het betalen van eender welke vergoedingen die aangerekend kunnen worden van tijd tot tijd door de betalingsdienstaanbieders voor het gebruik van deze derdepartijbetalingsdiensten. iDROPS vzw kan de correctheid van eender welke betaling gemaakt met behulp van eender welke betalingsdienst aangeboden door derde partijen niet garanderen. De Bijdragers zijn als enige verantwoordelijk voor de betaling van eender welke toepasbare belastingen verschuldigd die in verband staan met het ondersteunen van een project.

5. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

5.1. Algemene Voorwaarden

iDROPS vzw geeft geen garantie over de kwaliteit, integriteit, wettigheid, veiligheid, moraliteit of validiteit van eender welke Campagne, Beloning, de Bijdragers, of SNP. iDROPS vzw garandeert eveneens niet dat een SNP Beloningen aflevert zoals beloofd, of dat fondsen gebruikt zullen worden zoals omschreven in de Campagne, aangezien dat alleen de verantwoordelijkheid is van de SNP die de Campagne opzet.

5.2. Garanties

iDROPS vzw geeft geen enkel garantie, impliciet of expliciet of op nog andere manieren, over de toegankelijkheid, kwaliteit, duurzaamheid of correctheid van de Website. Er zullen zich situaties voordoen waarbij de Diensten niet toegankelijk zullen zijn, inclusief maar niet beperkt tot het nodige onderhoud, en omstandigheden die buiten de macht van iDROPS vzw vallen zoals nettoegankelijkheidstoringen, waarvoor iDROPS vzw nooit verantwoordelijk kan worden gehouden. Alle investeringen worden gemaakt volgens de afspreken tussen de SNP (die een Campagne indienden) en alle Bijdragers. Alle informatie weergegeven op de Website wordt weergeven door de SNP. iDROPS vzw geeft, op eender welk tijdstip, geen financieel advies aan de Campagnes, SNP’s, of de Bijdragers, en zal daarom niet verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor de acties, waarheidsgetrouwheid, resultaat, of wettigheid van eender welke Campagne.

5.3. Aansprakelijkheden

iDROPS vzw kan niet verantwoordelijk worden gehouden door de Gebruikers, Bijdragers of andere derde partijen voor eender welke directe schade, indirecte schade, of eender welke andere schade of eender welke aard, inclusief, maar niet gelimiteerd tot, verlies van winst, verlies van inkomen, verlies van inkomsten, bedrijfsonderbreking, verlies van welwillendheid onstaan uit of in verband met, het gebruik van de Website of het onvermogen de Website te kunnen gebruiken. De Bijdragers kunnen eender welke Campagne ondersteunen die open staat voor fondsenwerving en die opgelijst staan op house4refugees.be. Er is een inherent risico aanwezig bij alle crowdsourcingcampagnes. Een Campagne kan verloren gaan, nooit worden gerealiseerd, of kan tastbare, of ontasbare, goederen en diensten creëren die niet voldoen aan de gecommuniceerde Beloningsbeschrijvingen. SNP’s worden niet toegestaan een Campagne te creëren om fondsen te werven voor een Campagne die niet in overeenkomsten zijn met alle toepasbare wetten en regels, alle voorwaarden en beleid, en alle Algemene Voorwaarden.

6 VEILIGHEID EN VERTROUWELIJKHEID

6.1 Wachtwoord en Toegangscode

Elke Gebruiker gaat er mee akkoord het geheime en vertrouwelijke karakter van zijn of haar wachtwoord en toegangscode te respecteren. De Gebruiker is volledig verantwoordelijk voor elk gebruik van deze identificatie-elementen. In het geval van verlies, diefstal of frauduleus gebruik van een van deze element, is de Gebruiker verplicht de Website in te lichten in schrijven zo snel als mogelijk.

6.2 Online communicatie

Berichten die de Gebruikers verzenden naar of via de Website door middel van e-mail kunnen mogelijks niet beveiligd zijn. iDROPS vzw raadt de Gebruikers aan geen vertrouwelijk informative via e-mail te zenden. Als Gebruikers er voor kiezen berichten te sturen via e-mail, aanvaarden zijn het risico dat zij onderschept, misbruikt of bewerkt worden door een derde partij.

6.3 Veiligheid van de Website

iDROPS vzw doet haar uiterste best om de Website te beveiligen. In dat licht, werkt house4refugees.be als een beveiligde datanetwerk dat beschermd is door firewalls volgens de industriestandaard en wachtwoorden. De Website van iDROPS vzw past ook veiligheidsmaatregelen toe om het verlies, misbruik en aanpassingen van Gebruikersgegevens onder controle van iDROPS vzw.

Behalve zoals hieronder beschreven, hebben enkel geautoriseerde werknemers toegang tot de informatie die de Gebruikers ons doorgeven. Verder handhaven we strikte regels over de iDROPS vzw-werknemers die toegang hebben tot de gegevensbanken die de Gebruikersinformatie opgeslagen hebben of tot de servers die de Diensten hosten. iDROPS vzw kan niet garanderen dat er geen verlies, misbruik of aanpassingen van de gegevens plaatsvinden, desalniettemin doet iDROPS vzw haar uiterste best om zulke onfortuinlijke omstandigheden te verkomen.

7 INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

7.1 Wettelijke bescherming van de Website

Eender welke en alle elementen van de inhoud (inclusief maar niet gelimiteerd tot tekst, lay outs, illustraties, foto’s, functionaliteiten) en de Website zichzelf zijn, onder andere, beschermd door nationale en internationale regels betreffende auteursrechten, inclusief de Belgische wet gedateerd 30 juni 1994 betreffende de wettelijke bescherming van copyright en aanliggende rechten (de Belgische auteursrechtsregeling). Elke reproductie, kopie, adaptatie, vertaling, aanpassing, alteratie, editie en/of verspreiding van een of alle delen van de Website, in eender welke vorm en voor eender welke reden, elektronisch en/of mechanisch, is strikt verboden zonder voorafgaand geschreven toestemming van de copyrighteigenaar(s). Eender welke inbreuk van de auteursrechten kan leiden tot burgerlijke en/of strafrechtelijke rechtsvervolgingen.

7.2 Wettelijke bescherming van de iDROPS vzw-gegevensbank

iDROPS vzw nam het initiatief en het risico om de iDROPS vzw gegevensbank te creëren. De iDROPS vzw-gegevensbank is een authentieke gegevensbank die op zichzelfstaande gegevens integreert op een systematische en authentieke manier, waarvan de creatie een substantiële investerig vroeg. iDROPS vzw is, onder andere, beschermd door nationale en internationale regels betreffende auteursrechten, inclusief de Belgische auteursrechtsregeling. Elke reproductie, kopie, adaptie, vertaling, aanpassing, alteratie, editie en/of verspreiding van een of alle delen van de Website, in eender welke vorm en voor eender welke reden, elektronisch en/of mechanisch, is strikt verboden zonder voorafgaand geschreven toestemming van de copyrighteigenaar(s).

Verder, de inhoud van iDROPS vzw-gegevensbank is beschermd door de Belgische Wet van 31 augustus 1998 over de wettelijke bescherming van gegevensbanken die de richtlijn 96/9/EC van het Europese Parlement en de Raad van 11 maart 1996 toepassen. Volgens deze wettelijke bepalingen, mag iDROPS vzw een uittreksel en/of hergebruik van de gehele of een substantieel deel van de inhoud van de iDROPS vzw-gegevensbank en kan aan legitieme gebruikers instructeren welke delen van de iDROPS vzw-gegevensbank welke delen het aan legitieme gebruikers wordt toegestaan te fragmenteren en/of hergebruiken. Legitieme gebruikers van de iDROPS vzw-gegevensbank kunnen geen actie ondernemen die conflicteert met het normale gebruik van de gegevens bank of wat een onredelijk vooroordeel zou kunnen veroorzaken in betrekking tot de wettelijke belangen van iDROPS vzw. Inbreuken op de rechten van de iDROPS vzw-gegevensbank kan leiden tot burgerlijke en/of strafrechterlijke rechtsvervolgingen.

7.3 Wettelijke bescherming van de inhoud

Wanneer de Gebruiker inhoud verstrekt of upload (zoals teksten, logos, tekeningen, foto’s, afbeeldingen, geluiden, audio, video en audiovisueel materiaal (waarop of waarin onder andere de Gebruiker zelf of andere personen voorkomen)) aan/naar de Website of gegevens (zoals namen en e-mailadressen van zichzelf of andere personen), dan:

a) geeft hij iDROPS vzw de toestemming om, zonder enige kosten en voor de tijdsduur van het auteursrecht onder de Belgische wetgeving, een wereldwijde, onherroepelijke, niet-exclusieve, overdraagbare en sublicentceerbare recht om, deels of geheel, in eender welke vorm, op eender welke manier en op eender welk medium (inclusief de Website), apart of in combinatie met andere werken, de inhoud te gebruiken, hergebruiken, publiek te communiceren, arrangeren, aanpassen, veranderen, filmen, fotograferen, tekenen, beelden te maken, vertalen, beschikbaar te maken, munt uit te slaan, verspreiden, commercialiseren, bezitten of aanbieden voor commerciële doeleinden, commercieel maken, verkopen, uitdragen, verhuren, lenen en/of integreren in de Website of eender welk andere medium. Zoals toelageten door de wet, zal de Gebruiker afzien van het uitoefenen van zijn morele rechten tegen iDROPS vzw voor de content die hij heeft upgeloadt naar de Website.

b) garandeert dat hij het recht heeft om dat te doen en draagt die rechten en de inhoud, verschaffing en uploading daarvan over en de overdracht van de rechten in kwestie overtreden geen intellectuele of industriële auteursrechten, privacyrechten, afbeeldingsrechten of eender welke andere rechten van eender welke andere derde partijen. Als eender welke andere derde partij een klacht neerlegt of andere juridische acties ondernemen tegen iDROPS vzw vanwege een zogenaamde inbreuk tegen eender welk recht van die derde partij, dan zal de Gebruiker, op zijn eigen kosten en bij het eerste verzoek van iDROPS vzw, iDROPS vzw alle mogelijke informatie, hulp en assistentie (o.a. vrijwillig tusenkomen in een onderhandeling, bemiddeling of rechtsvervolging) bieden die ervoor zorgt dat iDROPS vzw zich optimaal kan verdedigen, en compenseert iDROPS vzw volledig voor eender welke compensaties, boetes, kosten en andere schade (inclusief advocaten, expertvergoedingen en kosten) die in verband staan met of voortkomen uit zulke beweringen of rechtsvolgingen.

8 Algemene Voorwaarden en Beëindiging.

iDROPS vzw kan een overeenkomst met een individuele Gebruiker beëindigen door verwittiging door e-mail, zonder enige voorafgaande toevlucht tot het gerecht en zonder verder bericht, als;

a) de Gebruiker herhaaldelijk en op materieel vlak er niet in slaagt om eender welke verplichting onder de overeenkomst uit te voeren en zulk falen niet grotendeels rechtgezet is binnen één (1) dag na een geschreven verwittiging van iDROPS vzw aan de falende partij waarin de aard van het falen wordt gepreciseerd;

b) door de wet of door een beslissing door een autoriteit of omdat iDROPS vzw de Website niet langer voortzet;

c) de Gebruiker verzuimt eender welk bedrag krachtens deze overeenkomst aan iDROPS vzw tijdig te betalen en die verzuiming niet oplost binnen de tien (10) dagen na geschreven verwittiging van iDROPS vzw, waarin de einddatum gepreciseerd wordt.

9 ALGEMEEN

9.1 Aanpassingen aan de Algemene Voorwaarden

iDROPS vzw behoudt zichzelf het recht om alle Algemene Voorwaarden aan te passen en wijzigen en/of het gebruik van de Website en de Gebruiker is verplicht tot zichzelf om eender welke en alle Algemene Voorwaarden, hierboven genoemd, voor elke gebruik van de Website. Eender welke toegang en/of gebruik van de Website impliceert de overeenstemming van de Gebruiker over de inhoud van eender welke en alle Algemene Voorwaarden die op dat moment van kracht zijn over de toegang en/of gebruik.

9.2 Geen vrijstelling

Wanneer de website niet performeert of eender welke recht of voorwaarden niet ten uitvoering brengt dan zal dat geen vrijstelling betekenen van zulke rechten of voorwaarden.

9.3 Het schorsen of verwijderen van inhoud

Met het blik op het verbeteren of behouden van de kwaliteit van de Website, kan iDROPS vzw, zonder verwittiging, iemand de toegang tot de Website schorsen gedeeltelijk of helemaal, of tijdelijk of permanent inhoud schorsen of verwijderen. In geen enkel geval zal zulke schorsing of verwijdering tot een vergoeding kunnen leiden.

###9.4 Volledige overeenkomst - onderscheidbaarheid Deze algemene voorwaarden zijn in volledige overeenkomst tussen eender welke Gebruiker en iDROPS vzw betreffende het onderwerp. Als eender welke voorwaarde van deze Algemene Voorwaarden of andere beleid en richtlijnen, ongeldig worden verklaard door een rechtbank met bekwame jurisdictie, dan zal de ongeldigheid van zo’n verschaffing de validiteit van de andere verschaffing in deze Overeenkomst niet beïnvloeden, maar zullen zij in volle kracht en werking blijven. De Gebruiker aanvaard dat een gelijkaardige situatie zal gelden, dat zo goed als mogelijk de bedoelingen en gevolgen van de ongeldige of niet van kracht zijnde verschaffing benadert. Het onvermogen van iDROPS vzw om eender welk recht, of verschaffing onder deze Algemene Voorwaarden, zal niet leiden tot een vrijstelling van zulke rechten of verschaffingen. Deze Algemene Voorwaarden vormen de gehele overeenkomst tussen eender welke Gebruiker en iDROPS vzwvervant alle eerdere of latere communicatie-uitingen en voorstellen, ongeacht of ze nu gecommuniceerd werden via e-mail, of eender welke andere geschreven of mondelinge communicatie.

9.5 Taal

In het geval van een conflict tussen deze Algemene Voorwaarden en anderstalige versies van de Algemene Voorwaarden, zal de Engelstalige versie van deze Algemene Voorwaarden gelden. Alle conflicten, aanspraken, en oorzaken (en eender welke en alle gerelateerde rechtsvervolgingen) zullen in het Engels gecommuniceerd worden.

9.6 Samenwerking met de autoriteiten en politiehandhavingen

iDROPS vzw zal samenwerken met wetshandhavende autoriteiten als verplicht volgens de wet. iDROPS vzw zal samenwerken met wetshandhavende agentschappen wanneer gevraagd in eender welk onderzoek van zogenaamde illegale activiteiten betreffende het gebruik van de Website.

9.7 Verwittigingsprocedures

iDROPS vzw kan verwittigingen aan de Gebruikers geven via e-mail, geschreven of gedocumenteerde verwittiging, of door het opvallend plaatsen van zulke aankondigingen op de Website. Een Gebruiker kan opt-outen van bepaalde middelen van verwittiging.

9.8 Geen Garantie

iDROPS vzw heeft geen fiduciaire plicht naar de Gebruikers toe. De Website wordt verstrekt zonder enige garanties, inclusief onrechtstreekse verkoopbaarheidgaranties of geschikheid voor een bepaalde doel, niet-inbreuk, en neatuurlijk van performantie.

9.9 Geldend recht en rechtspraak

Eender welk conflict in verband met of resulterend van, direct en/of indirect, het gebruik van, het (gebrek aan) toegang tot, het bezoeken van en het (illegaal of verboden) gebruik van de Website worden enkel geregeld door de Belgische wet. De Rechtbank van Brussel zal exclusieve jurisdictie hebben over eender welk conflict daaraan gerelateerd, zonder vooroordeel aan het recht van iDROPS vzw om eender welke rechtbank met jurisdictie voor zulke conflicten onder eender welk geldend recht te kiezen. Het gebruik van de Website is niet toegelaten in landen waar een deel of het geheel van de Algemene Voorwaarden, inclusief deze paragraaf, niet geldend is.

9.10. Akte

Eender welke rechten, verplichtingen, en licenties verleend onder deze Algemene Voorwaarden kunnen niet overgedragen of toegewezen worden aan Gebruikers zonder voorafgaande geschreven toestemming van iDROPS vzw. iDROPS vzw kan sommige rechten en/of verplichtingen onder deze Algemene Voorwaarden toewijzen zonder voorafgaande inlichting van de Gebuikers.

9.11 Contact

Gebruikers die eender welke vragen hebben over deze Algemene Voorwaarden, de praktijken van deze Website, de omgang met deze Website of die een klacht willen neerleggen, kunnen contact opnement met bart.cornille@idrops.be